ENGLISH || 中文
第八籤 乙卯 屬水利冬 宜其北方

禾稻看看結成完,此事必定兩相全,
回到家中寬心坐,妻兒鼓舞樂團圓。


【解 說】

典故【薛仁貴回家】

看看田裡結成了稻穗,知道今年又豐收了,辛勤的耕耘,必有豐盛的收穫,這事是兩相關的,看到好的收成,心中多高興,回到家裡,來跟妻兒們同在一起,快快樂樂地跳舞一番,這首詩是很好的籤詩,昔日的流汗,今天總看到豐滿的收成了,如果沒有昔日的流汗,那有今天的收成呢,【求得此籤】

暗示目前福報俱足,問事求謀大抵先苦後甘,先否後泰。

問婚姻,表示有情人終成眷屬。

問事業,要腳踏實地去做,不可投機,投機必敗。

問功名,如在秋天,有希望,如在冬天,須待明年.

問疾病,宜消災 , 老危險。

• 凡事和者得,不和失。作事先難後興。家事進益團美。家運平安。婚姻成,大吉,兩全其美。求兒吉。六甲先男後女。求財下半年好。家利。功名二次得進。歲君和氣。治病少不畏,老不好。出外不可。經商有利必得。來人速到。行舟得財。移居大吉。失物速尋必在。求雨月尾即有。官事二次完明,破財。六畜大吉。耕作下半年有收成。築室居中。墳墓地運有合。討海好。作塭允收。魚苗大利。月令破財,下年不畏。尋人速至。遠信速至。

• 古人:薛仁貴回家。朱并回家。