ENGLISH || 中文
第五十七籤 癸已 屬水利冬 宜其北方

勸君把定心莫虛,前途清吉得運時,
到底中間無大事,又遇神仙守安居。


【解 說】

典故【白蛇精遇許漢文】

奉勸你把心定下來,莫再驚惶失措、虛慌害怕。你的時運已來,前途一路平坦順利,這期間,並無什麼大事會發生,又有神明守護著,大可放心在家中安居樂業。

【求得此籤】

暗示目前福報圓滿 , 當事人有佛緣 ,

問事求謀 ,會得觀音菩薩相助庇佑 .

問求財,小有成就,但不可強作大生意。

問功名,成績恐不理想,要再努力必可考中。

問婚姻,有貴人扶助尚可談成。

問做事,以誠實態度,可以達成目的。問訴訟,和解為宜。

求神自安 , 醫遇貴人,老人則命危險 。

• 凡事心意把定。作事成好。家事且喜進益。家運神仙扶持,平安。婚姻大吉。求兒大吉。六甲先女後男(月頭女,月尾男,弄璋喜慶)。求財輕得(應手而得)。功名必中。歲君淡淡。治病漸平安,貴人扶。出外遇貴人提攜(在家好)。經商小有成就(永發其財)。來人未日(半月)到。行舟平平有財。移居平安(不宜)。失物難尋(謹尋有)。求雨不日到。官事宜求和解。六畜平平。耕作平平有收。築室平安。墳墓地運如意。討海有利入手。作塭有利可得。魚苗有大利。月令破財,平安。尋人只近回。遠信且候佳音。

• 古人:白蛇精遇許漢文。