ENGLISH || 中文
第五十一籤 壬辰 屬水利冬 宜其北方

東西南北不堪行,前途此事正可當,
勸君把定莫煩惱,家門自有保安康。


【解 說】

典故【趙玄壇大戰龍虎關】

今年你出外圖謀無利可得,東西南北沒有一個方向是適合你去的,還是留在家鄉安份守己,經營你原來事業比較妥當,奉勸你保持住心性不要自尋煩惱,安守家們自可保平安。此籤表示不要輕舉妄動,即得安泰,如貪心妄動招致不利與災害不可急進,退守為宜。

【求得此籤】

問事求謀 ,不可輕舉妄動,即得安泰。如隨意妄動,將破運而招致不利與災害,陷於勞苦之深淵。此籤表示,不可急進,退守為佳。問經商求財,在家有利,出外不吉。出外旅行,須特別注意,最好停止此行。問婚姻,平安之良緣。問功名,運氣未到,問訴訟,以和為貴。問疾病,女未安拖尾,宜求神消災解厄不畏。

。凡事自守待運。作事勤成。家事門庭大益。家運門庭永昌。婚姻成好。求兒平平。六甲先男後女,貴氣。求財冬天大吉(依舊好)。功名後科。歲君吉。治病命拖尾,老少安。出外不可。經商小利(在家好)。來人月光到。行舟了本。移居不可。失物尋有。求雨不日到。官事萬和。六畜有利。耕作早平晚好。築室平平。墳墓地勢適宜。討海無大財。作塭自守可得。魚苗小利益。月令不遂。尋人時到則回。遠信音信緩至。

古人:趙玄郎河東大戰龍虎關 宋朝趙匡胤困河東