ENGLISH || 中文
第四十四籤 辛卯 屬木利春 宜其東方

客到前途多得利,君爾何故兩相疑,
雖是中間逢進退,月出光輝得運時。


【解 說】

典故【蕭何月下追韓信】

客人來了,未來前途的發展,有很多的益處,你們為什麼要互相猜疑呢?雖然是進退維谷的時候,也不必心灰意冷,等到雲開月出的時,當光輝灑遍大地時,也就是你的好運來到之時。

【求得此籤】

暗示有佛緣 , 問事求謀 ,會得觀音菩薩相助,不須疑慮心急 .凡事先凶後吉、先難後易之兆。

問求財,目前浮沉不定,但未來利潤大有可觀。

問功名,此科無望,後科得中。問婚姻,阻礙掃除,有情人終成眷屬,不要灰心,問訴訟,雖有冤枉,終得平反。凡事雖有困難,如能克服,可獲成功。問疾病,求神平安 。

• 凡事月光好。作事運至事成。家事志氣遠大。家運左右平安。婚姻中和。求兒不可。六甲先女後男(弄瓦之慶)。求財淡淡(漸利益,亨可喜)。功名必能得進。歲君起倒。治病月光安,運光彩。出外一路順風。經商大吉利市。來人月半到。行舟大吉有利。移居大吉。失物月光在,寅辰在,求雨未有。官事了錢,月光完局。六畜可納。耕作平平,有利可得。築室可居安樂。墳墓地氣漸發財。討海可能得利。作塭有獲大利。魚苗有利可得。月令待時可安。8尋人月光在。遠信速報好音。

• 古人:洪益春留傘愛陣三