ENGLISH || 中文
第四十二籤 庚戌 屬金利秋 宜其西方

一重江水一重山,誰知此去路又難,
任他改救終不過,是非終久未得安。


【解 說】

典故【孟姜女送寒衣哭倒萬里長城】

渡過了一重江水,又有一重山的崇山峻嶺,這件事恐怕會難中有難,會遇重重的阻礙,不是輕易可以解決。誰又能知道,此去路途崎嶇不平,實在很難克服,任憑你有任何的才幹,也沒有辦法可以改變現況,也不能挽救任何的事情,是非終究會發生。

【求得此籤】

暗示目前福報不佳 , 問事求謀不可 , 應求神排解目前運氣很差,正朝遇困難重重,正值進退兩難之間。此時應該堅定立場,固守正道,忍辱自重,以等待時機的到來。此籤問求財,毛病百出,終至虧損,可暫時罷手以待有利時機。問功名,遇到難題,尚須努力充實自己問婚姻,阻礙重重,雙方如無真愛,宜及早另找對象。問訴訟,有嚴重的麻煩,且拖延時間,罷手為妙。 問疾病,命危險有陰邪元辰暗淡 ,宜消災 解厄。

• 凡事了錢,過運。作事難成。家事門庭難合。家運不安。婚姻無望。求兒不雅。六甲臨產險,先後男(生女)。求財無有益。功名不就。歲君浮沉。治病病險,未日(半月)不畏。出外不可。經商難有成就。來人未日(半月)到不到無。行舟防險。移居午年尾,抽此吉。失物難尋。求雨有小無大。官事不好,拖尾。六畜不佳。1耕作無收成。築室不吉。墳墓地運不佳,遷移。討海無利可得。作塭犯風水了錢。魚苗蝕本。月令多逢口舌。尋人難在。遠信雁杳魚沉。

• 古人:姜女送寒衣哭倒萬里長城