ENGLISH || 中文
第三十四籤 己未 屬火利夏 宜其南方

危險高山行過盡,莫嫌此路有重重,
若見蘭桂漸漸發,長蛇反轉變成龍。


【解 說】

典故【曹操潼關會馬超】

走過危險的高山,此去已是平坦的康莊大道,這條道路大遠,慢慢的總會到達目的地,看看那蘭花和桂樹也是慢慢成長開花,只要有恆心,蛇也有修成天龍的一天,俗語云「天下無難事,只怕有心人」,

【求得此籤】

暗示目前福報不足,問事求謀,須歷經長久的艱辛萬苦,才會開始解運而邁向順利之大道,應把握良機,積極進取。

宜向南方有利。

問功名,這次成績不理想,繼續努力下次可獲良好表現。

問求職,暫時無法獲得理想職位,但認真進取,可獲成功。

問婚姻,最初難免受到種種阻礙,但成功與否,全靠自己的努力。

問疾病, 宜消災 . 病情加重 , 老人危險宜消災。

凡事勤勞徐進。作事先呆漸漸成圓。家事門戶進益。家運險後漸得吉慶。婚姻晚成好。求兒不可。六甲生女,先男后女。求財先呆後好。功名有望。歲君未年得宜。治病少平安,老不好。出外平順。經商後有大財。來人辰未日(半月)到。行舟漸漸有利可得。移居不可。失物七八月尋必在。求雨不日到。官事難完局,求貴人。六畜小吉。耕作平平有收。築室宅運漸發。墳墓得其所哉。討海春平平冬有財。作塭有利。魚苗慢即有。月令漸漸出運。尋人遠行待時回。遠信音信立至。

古人:曹操潼關遇馬超