ENGLISH || 中文
第二十三籤 丁酉 屬火利夏宜其南方

欲去長江水濶茫,前途未遂運未通,
如今絲綸常在手,只恐魚水不相逢。


【解 說】

典故【明朝海瑞安南討貢封王】

想要到長江邊去垂釣,但只見汪洋一片,使人感到前途茫茫,不知何去何從,手拿著釣竿,在江邊耐心的等待,只恐怕魚兒與這江水無緣,不會來了。此籤用魚水來比喻君臣之相得,也用來比喻夫婦的相愛。用垂釣象徵求取名利。【求得此籤】

問事求謀難成 ,目前你的福報不佳及方法錯誤,必須屏棄過去,誠意正心禮佛懺悔行善事作公益來造福。

並改變作為與想法。才能雨水相逢信有神. 用釣魚,表示求取緣份及名利。 問婚姻,不可執著墨守成規,空等待,改變追求的方法才能成功。問功名,有懷才不遇之感,還要等候時機,除非改變自己想法做法否則難有作為。

問財利,目前不理想。問出外,無利可圖。問移居,須待時機來改變環境。問疾病,未安了錢,宜求神消災解厄。

凡事不可作,和者吉。作事遲緩。家事門庭失運,了錢。家運崎嶇不順。婚姻大吉。求兒不可。六甲生男(子虛,先女後男)。求財先失運,後有利。功名無望。歲君順利。治病了錢,尾過漸好。出外不可。經商顛倒。來人未日(半月)到。行舟運途不佳。移居不佳,等待,失物尋不見。求雨上下弦。官事尾勝吉(了錢完局)。六畜不可納。耕作不合時運,微利。築室不可,且慢。墳墓地氣不佳。討海運途不佳。作塭防魚失,求微利。魚苗後日可得小利。月令不遂。尋人緩。遠信音信無到。